Sundhed og Søvnapnø på tværs af grænser

I søvnapnøklinikken på Øre-, Næse-, Hals og Kæbe kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge, er der igangsat et projekt, som skal belyse hvordan en mere helhedsorienteret tilgang til patienternes forløb, måske kan forbedre den enkelte patients oplevelse af at blive diagnosticeret med en kronisk sygdom og højne patientens almene sundhedstilstand.

Under titlen Sleep Across Waters findes det EU støttede projekt der foregår på tværs af Øresund.
Dette samarbejde er en unik mulighed for at danske og svenske sygeplejersker, læger og forskere kan lære af hinanden og udveksle erfaringer og udvikle ny viden indenfor søvnapnø.

Dansk Søvnapnø Forening har i denne sammenhæng interviewet forskningsleder Thora Thomsen samt Mads M. Jensen, reservelæge inden for ØNH og koordinator af det af projektets fokusområder.

I projektet arbejder man indenfor 4 fokusområder:

Organisering af søvnapnøområdet i henholdsvis Danmark og Sverige

Indenfor dette område har man udsendt spørgeskemaer til alle søvnklinikker i Danmark og udvalgte regioner i Sverige, med henblik på at afdække procedurerne for at modtage nye patienter og igangsætte behandling. Idéen er her at sammenligne og lære af hinanden.

Gruppering af patienter

I denne del af projektet ser man på muligheden for at opdele patienterne i grupper baseret på forskellige typer, det kan være køn, alder, sværhedsgrad af søvnapnø, følgesygdomme og andet. Man vil kunne bruge denne gruppering til at tilbyde en mere målrettet behandling indenfor de enkelte patienttyper.

En sådan gruppering vil blandt andet kunne skabe argumenterne for at patienter med søvnapnø i højere grad end i dag, tilbydes forskellige former for behandling. Herunder at nogle grupper måske vil kunne tilbydes behandling med tandskinner, som man bl.a. gør det i Sverige.

Virtuelle konsultationer

Denne del af projektet er orienteret mod sygeplejerskernes arbejde og giver mulighed for at lave virtuelle konsultationer med patienterne både som individuelle samtaler og gruppesamtaler.

I dialog med svenskerne ønsker man i projektet at finde frem til, hvordan man skal forme dialogen med patienterne. Det kunne være livet med søvnapnø generelt men også konkrete ting hvor der er brug for en professionel person til at kunne svare på patienternes spørgsmål.

Tværfaglig udredning og behandling patienter

Mads Jensen fortalte om det sidste spor i projektet, der er baseret på erfaringer fra patienter der ofte oplever at komme ind i et meget komplekst system når de diagnosticeres med søvnapnø, især i de tilfælde hvor de har andre følgesygdomme.

Denne del af projektet går ud på at tilbyde at screene patienten for nogle af de mest hyppige følgesygdomme mens de er på søvnapnøklinikken.

I projektet vil der blive oprettet tværfaglige grupper af sundhedsprofessionelle, der løbende vil gennemgå de resultater der er fundet ved screeningerne, med henblik for at sikre korrekt udredning og behandling af patienternes eventuelle følgesygdomme.

Som en del af denne aktivitet er der også planlagt udarbejdelsen af informationsmateriale til patienterne. Dette skal gøres sammen med patienter, sygeplejersker, læger og ResMed, som er dem der leverer CPAP i region Sjælland.

Den innovative projektmodel

Thora Thomsen og en stor bagvedliggende projektgruppe har arbejdet med forberedelse af projektet og specifikation af de enkelte delelementer siden juni måned 2021. Der er kun afsat 17 måneder til det samlede projekt, der afsluttes den 30. september 2022. Til den tid afrapporteres der på de 4 fokusområder i forhold til hvad der har fungeret godt i praksis og hvad der eventuelt bør arbejdes videre med i fremtidige projekter.

Den innovative projektmodel har til formål at finde løsninger der vil kunne implementeres ud på de enkelte klinikker. Her handler det om at turde at udføre nogle ændringer i praksis og se hvor det leder hen også selvom det betyder involvering af en lang række faggrupper og i en periode får indvirkning på deres daglige arbejde uden at man på forhånd ved om man kommer frem til det ønskede resultat.

I Dansk Søvnapnø Forening følger vi dette projekt med stor interesse. I og med at der er tale om et innovationsprojekt, som også involverer forskning og dermed giver mulighed for at afprøve løsninger i praksis, har vi et håb om at resultaterne også lettere vil kunne omsættes til praktisk anvendelige procedureændringer i de enkelte klinikker, til gavn for patienterne.